เมื่อวันที่  17  มกราคม  2560  เวลา  8.00 น. นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการเจ้าร่วมพิธีถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ  หอประชุมศาลากลางเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ดังแสดงในภาพ

{AG}112{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ:รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่ 
อนุมัติข่าว:นายวันชัย  ถวิลไพร