เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2556   เวลา 09.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์    ได้ร่วมดำเนินการจัดงานเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2556 ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนแพง หมู่ที่ 8 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                      
       
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   นายสุวิทย์  สุบงกฎ  เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวฯ

ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดซุ้มบริการให้ความรู้  มอบเอกสารคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์  การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย  
สนับสนุนเวชภัณฑ์  ให้บริการถ่ายพยาธิภายนอก-ภายใน  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ฉีดยาคุมกำเนิดและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวมีเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์  เข้ามารับการให้บริการ จำนวน  104 ราย

{vsig}/pic/4/{/vsig}    


ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์็และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ถ่ายภาพ: รสรินทร์  สวาทวงษ์
อนุมัติืข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน