สำนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์  อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์   ออกปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 -13 มีนาคม 2556 ในงานนี้  ทางเทศบาลตำบลนาจารย์ จำนวน 14 หมู่บ้าน มีกิจกรรมดังนี้  
                               

        1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว
        2.ฉีดยาคุมกำเนิด สุนัข-แมว
        3.ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว

ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว จำนวน 57 ตัว


{vsig}/pic/3/{/vsig}

ข่าว: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ถ่ายภาพ: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
อนุมัติืข่าว: นายประหยัด  เรเชียงแสน