เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาดโดยนายดุสิต  พุทธเจริญ  ปศุสัตว์อำเภอยางตลาดร่วมกับเทศบาลตำบล          เขาพระนอน  ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกรบ้านหนองกุง  หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระนอน  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ดังแสดงในภาพ
{AG}128{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร