เมื่อวันที่  2 มิถุนายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยผึ้ง โดยนายอมเรศ  วราเอกศิริ  ปศุสัตว์อำเภอห้วยผึ้ง ร่วมกับเทศบาลตำบล           หนองอีบุตร โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองอีบุตร นายนิเทศ  แก้วกิ่ง  อบรมหลักสูตรผู้ได้รับมอบหมายให้ทำวัคซีนป้องกันโรค            พิษสุนัขป้า

ดังแสดงในภาพ
{AG}127{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: ปศุสัตว์อำเภอห้วยผึ้ง
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร