เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

 

ดังแสดงในภาพ
{AG}126{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ /รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร