เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2560  นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางพูนสิน  ไชยรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ,นายอนุชา  ศิริจันทร์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร

ดังแสดงในภาพ
{AG}121{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินต้า /รสรินทร์   ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร