เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายวันชัย  ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจตลาดสด ณ ตลาดทุ่งนาทอง อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}120{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร