เมื่อวันที่  7 เมษายน 2560  นายวันชัย   ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  บุ่งอุทุม  ปศุสัตว์อำเภอกุฉินารายณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบัวขาว  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ออกตรวจตลาดสดแสงสังข์ทอง ตำบลบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}122{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ /รสริทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร