เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสหัสขันธ์ ได้ดำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตสุกร โดยคัดเลือกเกษตรกร จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อดำเนินการแนะนำให้ความรู้  ความเข้าใจในการใช้หญ้าเนเปียร์หมักในสูตรอาหารขุนแก่เกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นและระหว่างการดำเนินการถึงตลอดระยะเวลาขุนสุกร

 

 อำเภอสหัสขันธ์ 
{AG}44-1{/AG}

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
{AG}44-2{/AG}

ข่าว/ถ่ายภาพ:กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
จัดทำโดย:รสรินทร์  ดอกดู่
 
อนุมัติข่าว:นายประหยัด  
เรเชียงแสน