เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2560  นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กาฬสินธุ์  อบรมอาสาปศุสัตว์อำเภอ  4  อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาวง,อำเภอนาคู,อำเภอกุฉินารายณ์และอำเภอห้วยผึ้ง    มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วม  จำนวน  60  ราย หลักสูตร   “พัฒนาอาสาปศุสัตว์”   โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์  ปีงบประมาณ 2560  ณ   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาวง   ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}118{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร