เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556  สำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน 

 


ในการนี้นายอนุชา  ศิริจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเรื่องโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

{vsig}/pic/9/{/vsig}

ข่าว/ภาพ : ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จัดทำโดย รสรินทร์  สวาทวงษ์
อนุมัติข่าว : นายประหยัด  เรเชียงแสน