วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำพิธีมอบสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 กลุ่ม วงเงิน 2,500,000 บาท โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์(นายวันชัย ถวิลไพร)ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้คำแนะนำการดำเนินโครงการฯดังกล่าวข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร