วันที่  2  เมษายน 2561 นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  มอบเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 กลุ่ม เป็นเงิน 4,500,000 บาท  ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อกลุ่มเลี้ยงโคบ้านสิงห์สะอาด, กลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนและกลุ่มโคเนื้อเพื่อสร้างอาชีพบ้านคำไผ่  ที่ได้ดำเนินการตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการเลี้ยงสัตว์ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร