วันที่  7 พฤษภาคม  2561  นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเกษตรกร (เจ้าของศูนย์ต้นแบบ,เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 18 อำเภอๆ ละ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร