วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล การประกวดหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ “ ดีเด่น ” ระดับเขต แก่กลุ่มบ้านโนนสะอาด ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์


ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร