วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฆ้องชัยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกมลาไสย  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ นำหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 5
,000 กิโลกรัม  มอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากผลกระทบพายุใต้ฝุ่น“โนรู (NORU)” ในพื้นที่ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสยและตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย จำนวนรวมทั้งสิ้น 72 ราย รวมโค-กระบือ จำนวน 252 ตัว จำนวน 2 แห่งๆ ที่หนึ่ง ณ  ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง บ้านโนนงาม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสยและแห่งที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์