วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกุฉินารายณ์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) รับรองใหม่ จำนวน 3 ฟาร์ม พื้นที่ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง