วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอร่องคำ
ออกติดตามงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีจังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการยกระดับมาตรฐานกรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีตยั่งยืน) ในการติดตามงานครั้งนี้ได้ไห้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพสัตว์ ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ผู้เลี้ยงโคเนื้อพญาโคกะสินธ์  ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง