คลิบวิดีโอ: ตรวจรับโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ อำเภอสมเด็จ