คลิปวิดีโอ: ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566 นางทัศนียภาพ  อุ่นทะโคตร