-แบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ (คลิก)
-แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คลิก)