สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกวดหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ประจำปี 2560 บ้านนาหมู หมู่ 4 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี