สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับโล่รางวัลที่ 2 การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต 4)