วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  นายสุทิน  กาญจนรัช  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรฐานบังคับฟาร์มสุกร สำหรับผู้ประกอบการและการพิจารณาแนวทางการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบภายหลัง ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ประกอบการ จำนวน 4 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง