เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโคเนื้อเพศเมียโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)

         - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)