ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกอ่านเอกสาร)
        - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกอ่านเอกสาร)