การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

       1.แผน/ผลพัฒนาตาม แบบฟอร์ม IDP: A/ลิงค์สำรอง, แบบฟอร์ม IDP: B /ลิงค์สำรอง,(ไฟล์ Excel) /ลิงค์สำรอง

        2.การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
                 2.1  
หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ /ลิงค์สำรอง
                 2.2  หนังสือเวียนแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่าย /ลิงค์สำรอง
                 2.3  หนังสือเชิญวิทยากร /ลิงค์สำรอง

        3.การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
                 3.1  รายงานการประชุม วันที่  28 มิถุนายน 2562 เรื่องผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 (หน้า 3 )
                        (เอกสาร 1) /ลิงค์สำรอง(เอกสาร 2) /ลิงค์สำรอง
                 3.2  หนังสืออนุมัติโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ฯ /ลิงค์สำรอง
                 3.3  หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร /ลิงค์สำรอง
                 3.4  สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนฯ /ลิงค์สำรอง (ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม)
                 3.5  แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
                        " การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ต่อผู้กระทำความผิดให้แก่เจ้าพนักงาน " (เอกสาร 1) /ลิงค์สำรอง
                 3.6  เนื้อหาการฝึกอบรม 
การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ต่อผู้กระทำความผิดให้แก่เจ้าพนักงาน
                        (เอกสาร 1) /ลิงค์สำรอง 
(เอกสาร 2) /ลิงค์สำรอง (เอกสาร 3) /ลิงค์สำรอง

                 3.7  ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เอกสาร 1) /ลิงค์สำรอง (เอกสาร 2) /ลิงค์สำรอง

        4.มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
                 4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ /ลิงค์สำรอง (ตัวอย่าง)
                 4.2 แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง /ลิงค์สำรอง (ตัวอย่าง)
                 4.3 สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง /ลิงค์สำรอง
                 4.4 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน /ลิงค์สำรอง(ตัวอย่าง)
                 4.5 สรุปผลแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบ้ติงาน /ลิงค์สำรอง

        5.การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ต่อผู้กระทำความผิดให้แก่เจ้าพนักงาน"
                 5.1 การแสดงความคิดเห็นถอดบทเรียน /ลิงค์สำรอง(ตัวอย่าง)

        6.บันทึกสรุปบทเรียน
                 6.1 สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ลิงค์สำรอง