วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสมเด็จ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรและทำสัญญายืมเครื่องสับหญ้าของโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่อำเภอสมเด็จ รวมทั้งหมด 10 กลุ่มข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายสุทิน  กาญจนรัช