วันที่ 15 ธันวาคม 2565  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งที่ 11/2565  เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย (ด้านปศุสัตว์) รวมเกษตรกรจำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 2
,980 บาท ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม

**************************************************************
ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง