วันที่ 9 ตุลาคม 2560  นายวันชัย  ถวิลไพร  ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์, นายสัตว์แพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดูแล รักษา สุขภาพโค และเฝ้าติดตามระวังโรคในพื้นที่บ้านดงกล้วย ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}145{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: นิรุตต์  ศรีสร้อย/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร