วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายวันชัย   ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  ประชุมเกษตรกรเพื่อชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์ จำนวน 18 ราย ณ ฟาร์มนายสมหมาย  พันธุ์สุวรรณ ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}144{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: โกศล  รักสกุล/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร