เมื่อวันที่   20  กรกฎาคม  2560   เวลา 8.30 น.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์   ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2560 ณ โรงเรียนหนองสอวิทยาคาร  ตำบลลำปาว  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสุวิทย์  คำดี  เป็นประธานในการเปิดงาน

ดังแสดงในภาพ
{AG}136{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร