เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบหญ้าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร ให้แก่เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ 5 อำเภอ

ดังแสดงในภาพ
{AG}137{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ / รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร