วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาคู องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ตัวแทนบริษัทและผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ได้ร่วมหารือแนวทางในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู และลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มพร้อมตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ฟาร์ม    เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและให้คำแนะนำการจัดการกลิ่น น้ำเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มสุกร
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง