การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

1. หนังสือนำส่ง (เอกสารแนบ)
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ในระดับพื้นที่    
   2.1 คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ในระดับพื้นที่ (เอกสารแนบ)

3.แผนงานและภารกิจของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)
   3.1 แผนงานตัวชี้วัดรายบุคคลการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ)

4.การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่
   กรณีประชุมประจำเดือน 3 ครั้ง
   4.1 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 (เอกสารแนบ)
   4.2 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2 (เอกสารแนบ)
   4.3 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3 (เอกสารแนบ) (เอกสารแนบ)
   
5.รูปภาพการดำเนินงานตามแผนงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)
   5.1 ภาพการดำเนินงานตามแผนงานฯ (เอกสารแนบ)

6.รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์
   6.1 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (เอกสารแนบ)

7.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผน
   ภาพประกอบผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ (เอกสารแนบ)