การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่
    1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (เอกสารแนบ)

2. รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน

   1 สรุปแผนงาน (เอกสารแนบ 1)
   2.รายละเอียดแผนงาน (เอกสารแนบ 1(เอกสารแนบ 2(เอกสารแนบ 3)

3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งประชุม

   1.รายงานการประชุม 
       เดือนเมษายน 2566  (เอกสาร1)(เอกสาร2),  เดือนพฤษภาคม 2566 (เอกสาร1)(เอกสาร2)
       เดือนมิถุนายน 2566  (เอกสารแนบ),            เดือนกรกฎาคม 2566  (เอกสารแนบ)
       เดือนสิงหาคม 2566  (เอกสารแนบ),            เดือนกันยายน 2566    (เอกสารแนบ)

    2. หนังสือแจ้งประชุม

       เดือนเมษายน 2566  (เอกสารแนบ),  เดือนพฤษภาคม 2566 (เอกสารแนบ)
       เดือนมิถุนายน 2566  (เอกสารแนบ),  เดือนกรกฎาคม 2566  (เอกสารแนบ)
       เดือนสิงหาคม 2566  (เอกสารแนบ),  เดือนกันยายน 2566    (เอกสารแนบ)

    3.ประมวลภาพการประชุม  (เอกสารแนบ)

4. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ และปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor)
     1.ด้านการผลิตสัตว์ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ 
       1.1 โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ (เอกสารแนบเชิงบรรยาย)
       1.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน,ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงานและKey Succe ss Factor   (เอกสารแนบKey Succe ss Factor)  ,  (เอกสารแนบหลักฐาน/ภาพถ่าย)


    2.ด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ กรณีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์
เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  

      2.1 กรณีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559(เอกสารแนบเชิงบรรยาย)
      2.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน,ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงานและ Key Success Factor   (เอกสารแนบKey Succe ss Factor) ,  (เอกสารแนบหลักฐาน/ภาพถ่าย)        
  
   3.ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และทรัพยกรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์
แผนบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ปี 2566 
      3.1 แผนบริหารจัดการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ปี 2566(เอกสารแนบเชิงบรรยาย)
      3.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน,ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงานและ Key Success Factor  (เอกสารแนบKey Succe ss Factor) ,  (เอกสารแนบหลักฐาน/ภาพถ่าย)         

        
5. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ
       (เอกสารแนบ 1(เอกสารแนบ 2(เอกสารแนบ 3)

6. แผนงานของหน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจในพื้นที่  (เอกสารแนบ