การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) 

1. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการ และคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)

2. แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านกรมปศุสัตว์ (Action Plan)

     2.1) จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

     2.2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อยกระดับฟาร์ม รักษ์สิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร

     2.3) 1 อำเภอ 1 โรงเรียน รู้ทันโรคพิษสุนัขบ้า

3. หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ

    3.1.  ครั้งที่ 1/2567

        3.1.1)  หนังสือเชิญประชุม

        3.1.2)  รายงานการประชุม

    3.2.  ครั้งที่ 2/2567

        3.2.1)  หนังสือเชิญประชุม

        3.2.2)  รายงานการประชุม

    3.3.  ครั้งที่ 3/2567

        3.3.1)  หนังสือเชิญประชุม

        3.3.2)  รายงานการประชุม

4. รูปภาพหรือเอกสารการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

   4.1. หนังสือเชิญประชุม

   4.2. รูปภาพการประชุมคณะกรรมการ

5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ (Key Success Factory)

6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ที่ประสบผลสำเร็จ (Key Success Factory)