รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กย.62
เดือนตุลาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เดือนมีนาคม 2562
เดือนเมษายน 2562
เดือนพฤษภาคม 2562
เดือนมิถุนายน 2562
เดือนกรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม 2562
เดือนกันยายน 2562