รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กย.63
เดือนตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนสิงหาคม 2563
เดือนกันยายน 2563