การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ /2564

1.แผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ.2564  แผน(Excel_IDP_2564ผล (2/2564)

2.การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธฺ์ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
  2.1 หนังสือเวียนแจ้งแผนพัฒนา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ (หนังสือ)
  2.2 หนังสือเวียนแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฝ่าย (หนังสือ)
  2.3 หนังสือเชิญวิทยากร (หนังสือ)

3.การนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามเป้าหมาย
                 3.1 แจ้งแผน
พัฒนาบุคลากรเรื่องผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564 (แจ้งแผน)   (ประกาศ)

                 3.2  หนังสืออนุมัติโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ฯ (โครงการ)
                 3.3  หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  (หนังสือ)
                 3.4  สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนฯ  (รายชื่อ)
                 3.5  แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ/แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 / 2564  
                " 
เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ "   (แผนปฏิบัติ)
                 3.6  เนื้อหาการฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  (เนื้อหา)

                  3.7  ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ภาพกิจกรรม)

  4.มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
                 4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ  (แบบประเมิน)
                 4.2 แบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง   (แบบทดสอบก่อน) 
  (แบบทดสอบหลัง) 

                 4.3 สรุปแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง (สรุปผลทดสอบ)  

                 4.4 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  (แบบติดตามการใช้งาน)

                 4.5 สรุปผลแบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบ้ติงาน (สรุปแบบติดตาม)

        5.การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ "เทคนิคการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ"

                 5.1 การแสดงความคิดเห็นถอดบทเรียน  (ความคิดเห็น)

        6.บันทึกสรุปบทเรียน
                 6.1 สรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สรุปผล)