คลิบวิดีโอ: โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์