วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางบ้านหนองแข้หมู่ 2 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในการจ่ายเงินกู้ให้เกษตรกรตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรีจำนวน 2 กลุ่ม 

ดังแสดงในภาพ
{AG}143{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร