วันที่ 15 กันยายน 2560  เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิภัย (อุทกภัยในพื้นที่อำเภอร่องคำ,อำเภอฆ้องชัย) จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 2,400 กิโลกรัม , ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 60 ชุด เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้บรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 60 ราย, โค-กระบือ จำนวน 120 ตัว ,สุนัข-แมว จำนวน 30 ตัว โดยนายวันชัย  ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  รายงานสรุปสถานการณ์เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ดังแสดงในภาพ
{AG}142{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร