วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 11.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี  เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 300 ครอบครัว

ดังแสดงในภาพ
{AG}140{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร