เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายวันชัย  ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ เช่น ยาถ่ายพยาธิ วิตามินละลายน้ำ แร่ธาตุก้อนและหญ้าอัดฟ่อน จำนวน 2,000 กิโลกรัม

ดังแสดงในภาพ
{AG}139{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร