วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ

ดังแสดงในภาพ
{AG}138{/AG}
ข่าว/ถ่ายภาพ: กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ/รสรินทร์  ดอกดู่
จัดทำโดย: รสรินทร์  ดอกดู่
อนุมัติข่าว: นายวันชัย  ถวิลไพร