วันที่
23 มกราคม 2566 ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนจาน,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยางตลาดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกมลาไสย,พร้อมหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรบเกษตรกรกิจกรรมการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  ได้แก่ อำเภอจาน, อำเภอยางตลาดและอำเภอกมลาไสย ซึ่งมีศูนย์จัดอบรมแต่ละอำเภอดังนี้ ศูนย์สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย มีเกษตรกรอบรม จำนวน 26 ราย, ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านนาดี มีเกษตรกรอบรม จำนวน 30 ราย และศูนย์เกษตรอินทรีย์พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย มีเกษตรกรอบรม จำนวน 45 ราย รวมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 101 ราย
*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง