วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มควายเนื้อ” มีเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเนื้อในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 43 ราย ณ คุ้มควายกาฬสินธุ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และเพื่อขอการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ต่อไป

*********************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง